Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 20 maj 2020, 09:00
Miejsce: Online
Zgodnie z art. 15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 374) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, informujemy o zdalnych obradach Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy Tuchomie, które odbędą się dniu 20 maja 2020 roku (środa) o godzinie 9:00.

Proponowany porządek posiedzenia:
  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Oswiata – organizacja roku szkolnego 2020/2021, funkcjonowanie szkół i przedszkoli w czasie epidemii oraz plany szkół do końca roku szkolnego.
  3. Funkcjonowanie Gminnego Żłobka w Tuchomiu.
  4. Kultura – funkcjonowanie GOK i Biblioteki (co z planowanymi imprezami GOK, imprezy organizowane przez organizacje pozarządowe).
  5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 za rok 2019.
  6. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
  7. Uwagi do raportu o stanie gminy za 2019 rok.
  8. Sprawy bieżące, w tym zmiany w Funduszu Sołeckim, złożenie wniosku na Klub Seniora w Tagowiu.
  9. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij