Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 18 grudzień 2019
Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały Nr VII/86/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, a także projektu Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na rok 2020, Wójt Gminy Tuchomie ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań publicznych Gminy Tuchomie w 2020 roku.
Rodzaje zadań publicznych przewidzianych do realizacji w 2020 roku:
 
 1. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, wypoczynek dzieci i młodzieży, w którym przyjęto następujące działania:
 • organizacja imprez kulturalnych,
 • wspieranie przedsięwzięć o charakterze lokalnym, regionalnym oraz międzynarodowym w zakresie rozwoju kultury i krajoznawstwa,
 • działalność na rzecz lokalnych mniejszości narodowych, ochrony dziedzictwa kulturowego, kultywowanie tradycji kaszubskiej,
 • organizacja zajęć pozaszkolnych, obozów, kolonii oraz innych form wypoczynku dzieci i   młodzieży,
 • organizacja imprez integracyjnych dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
 • wspieranie aktywizacji osób starszych i niepełnosprawnych,
 • spotkania informacyjno-szkoleniowe dla osób niepełnosprawnych.
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr I w 2020 roku – 61000,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Tuchomie na realizacje zadania nr I w 2019 roku wynosiły – 52.000,00 zł.
 
 1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w którym przyjęto następujące działania:
 • angażowanie dzieci i młodzieży szkolnej oraz pozaszkolnej do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku stopnia sprawności i zainteresowań sportowych,
 • organizowanie i propagowanie sekcji sportowych zgodnie z potrzebami oraz zainteresowaniami dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Tuchomie,
 • popularyzacja sportu przez organizację lokalnych i ponadlokalnych imprez sportowych i sportowo – rekreacyjnych oraz zajęć treningowych skierowanych do mieszkańców Gminy Tuchomie,
 • wspieranie aktywności fizycznej osób starszych i niepełnosprawnych. 
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr II w 2020 roku– 50.000,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Tuchomie na realizacje zadania nr II w 2019 roku wynosiły – 52.500,00 zł. 
 
 1. Działania na rzecz rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Gminy, w którym przyjęto następujące działania:
 • działania na rzecz zapobiegania wykluczeniu społecznemu,
 • środowiskowa praca socjalna,
 • animacja środowisk lokalnych,
 • działania na rzecz integracji społecznej,
 • działania na rzecz osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • świadczenie bezpłatnego poradnictwa prawno-obywatelskiego dla mieszkańców i organizacji z gminy Tuchomie
Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania nr III w 2020 roku–31.500,00 zł, środki wydatkowane z budżetu gminy Tuchomie na realizacje zadania nr III w 2019 roku wynosiły – 3.500,00 zł

Oferty na realizację wymienionych zadań wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.01.2020 r. (piątek) do godz. 15.30 

Szczegółowych informacji udziela:
Małgorzata Wnuk Lipińska, Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i Promocji Urzędu Gminy w Tuchomiu, pok. Nr 6 (Parter - Biuro Obsługi Klienta ), tel. (59) 821-75-04,

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij