Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 9 styczeń 2023
W związku z planowanym do złożenia przez Gminę Tuchomie wnioskiem o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zwracamy się do mieszkańców posiadających obiekty wpisane do rejestru bądź ewidencji zabytków, którzy chcieliby przystąpić do w/w programu o złożenie do dnia 20.01.2023 r. deklaracji zawierającą chęć udziału w projekcie wraz z informacją o zakresie planowanych prac i szacowanym kosztem takich prac. Poniżej przedstawiamy informacje o Programie.
Okres naboru wniosków:
zakończenie naboru: 31 stycznia 2023 r., godzina graniczna: 17:00.

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznacza się na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych w ramach następujących obszarów inwestycyjnych:
  1. finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, lub znajdującym się w wojewódzkiej ewidencji zabytków
  2. udzielanie przez wnioskodawcę dotacji, o której mowa w art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na nakłady konieczne, określone w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków.
Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków może być przyznane jedynie w przypadku posiadania przez wnioskodawcę udziału własnego na realizację zadania inwestycyjnego w obszarach, o których mowa powyżej, pochodzącego ze środków innych niż środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości nie niższej niż 2% wartości zadania inwestycyjnego.

W ramach ogłoszonego naboru wnioskodawcy przysługuje prawo do złożenia maksymalnie dziesięciu wniosków o dofinansowanie z Programu w limicie dofinansowania nieprzekraczającym dla każdego z wniosków 3 500 000 zł. 

Wnioski o dofinansowane będą przez Wnioskodawcę kwalifikowane wg następujących kategorii wartości dofinansowania:
  1. do 150 000 zł,
  2. do 500 000 zł,
  3. do 3 500 000 zł
Jako wartość zadania inwestycyjnego przyjmuje się całkowitą łączną wartość wynagrodzenia wykonawcy za wykonanie zadania inwestycyjnego, w tym wartość ceny dostaw określonych w umowie lub umowach mających na celu realizację zadania inwestycyjnego albo wartość dotacji.

Więcej informacji na stronie: https://www.bgk.pl/programy-i-fundusze/programy/rzadowy-program-odbudowy-zabytkow/#c24978

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij