Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 28 wrzesień 2018, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na XXIII sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 28 września 2018 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.
 
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchomie na lata 2018-2027 (w zał. projekt  uchwały);
 2. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2018 (w zał. projekt  uchwały);
 3. zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (w zał. projekt  uchwały);
 4. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie (w załączaniu projekt uchwały);
 5. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (w załączaniu projekt uchwały);
 6. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie (w załączaniu projekt uchwały);
 7. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w miejscowości Tuchomie gmina Tuchomie (działka nr 475/2) (w załączaniu projekt uchwały);
 8. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Wojewody Pomorskiego (na uchwałę Nr XII/284/2018 Rady Gminy Tuchomie w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchomie dla działek nr 505/5 i 505/6 w Tuchomiu)         (w załączaniu projekt uchwały);
 9. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Tuchomie – działek nr 505/5 i 505/6 położonych w obrębie geodezyjnym Tuchomie (w załączaniu projekt uchwały);
PRZERWA
 1. określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchomie (w zał. projekt  uchwały);
 2. zmiany przebiegu drogi gminnej nr 182082G w Piasznie (w zał. projekt  uchwały);
 3. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu przez nieruchomość stanowiącą własność gminy Tuchomie (w zał. projekt  uchwały);
 4. przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tuchomie (w zał. projekt  uchwały);
 1. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2017 roku (informacja w załączeniu).
 2. Zajęcie opinii w sprawie przekazania majątku ruchomego w postaci instalacji indywidualnych, biologicznych oczyszczalni ścieków komunalno – bytowych stanowiących własność Gminy Tuchomie na rzecz jej użytkowników (w załączeniu opinia).
 3. Zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 5. Wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij