Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 24 czerwiec 2020, 10:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o X sesję VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2020 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Tuchomie za rok 2019:
  1. debata i rozpatrzenie raportu o stanie gminy (w zał. raport o stanie gminy);
  2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tuchomie wotum zaufania
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok,
  2. absolutorium dla Wójta Gminy Tuchomie z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok
Przerwa
 1. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2020
 2. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2020-2028
 3. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tuchomie
 4. niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (
 5. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 6. zmiany uchwały Nr VIII/98/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego
 7. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych
 8. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na okres do 1 roku
Przerwa
 1. określenia warunków zwolnienia od ponoszenia opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku w Tuchomiu
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej na rzecz użytkownika wieczystego, położonej w obrębie ewidencyjnym Modrzejewo
 3. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchomie
 4. przyjęcia regulaminu utrzymania czystość i porządku na terenie gminy Tuchomie
 5. szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
7. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 za rok 2019
8. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej za 2019 rok
9. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów. 10. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij