Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 luty 2019, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zawiadamiamy o zwołaniu III sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 22 lutego 2019 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2019-2027
 2. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2019
 3. wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na budowie nowych i modernizacji istniejących źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego
 4.  zmiany uchwały w sprawie ustanowienia „Wieloletniego Programu Osłonowego Gminy Tuchomie w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
 5. zmiany uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 6. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchomie w roku 2019
 7. ustalenia wysokości  opłaty za świadczenia w Żłobku Gminnym w Tuchomiu
 8. wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty
 9. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
 10. określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PRZERWA
 1. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy  Tuchomie – działka w Masłowicach Tuchomskich - Osada i działka w Trzebiatkowej
 2. przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 288/2 w obrębie geodezyjnym Trzebiatkowa, gmina Tuchomie
 3. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Tuchomko na lata 2018-2023”
 4. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości – działka nr 4/1 w Masłowiczkach      
 5. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy – działka nr 73/3 w Modrzejewie
 6. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy – działka nr 346/46 w Tuchomiu
 1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 za rok 2018
 2. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuchomie za rok 2018
 3. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
 4. Zamknięcie obrad.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij