Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 10 maj 2019, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zawiadamiam o zwołaniu IV sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 10 maja 2019 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Szczegółowych zasad wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców gminy Tuchomie
 2. ustalenia planu sieci  publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Tuchomie
 3. ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2019 rok oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Tuchomie, a także specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane
 4. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli zatrudnionych w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych w szkołach podstawowych, realizujących zajęcia w grupach mieszanych dzieci sześcioletnich i młodszych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuchomie
 5. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2019-2027
 6. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2019
 7. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
 8.  przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tuchomie
PRZERWA
 1. zniesienia formy ochrony przyrody drzewa uznanego za pomnik przyrody
 2. przyjęcia Regulaminu Nadawania Honorowego Obywatelstwa Gminy Tuchomie
 3. przystąpienia do Stowarzyszenia „Pomorskie w Unii Europejskiej”
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy – działka nr 65/4 w Modrzejewie
 5. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowych od osób fizycznych – działka nr 186/3 w Tągowiu
 6. wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości na rzecz Gminy Tuchomie z zasobu Skarbu Państwa
 7. oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchomie oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Tuchomie
 8. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 338, 783, 473/9, 473/8, 473/9, 473/7 oraz 648/1 w obrębie geodezyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie
 1. Raport z konsultacji społecznych
 2. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
 3. Zamknięcie obrad.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij