Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 luty 2016, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Potrzeb Społecznych Rady Gminy, które odbędzie się w dniu 22 lutego 2016 roku (poniedziałek) o godzinie 1200 w sali  nr 1 Urzędu Gminy w  Tuchomiu.


Proponowany porządek posiedzenia:
 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję Rady Gminy w sprawach:
  1. herbu Gminy Tuchomie oraz zmiany w statucie Gminy Tuchomie,
  2. zmiany uchwały w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie Tuchomie w języku kaszubskim,
  3. przyjęcia Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gminie Tuchomie,
  4. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tuchomie dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  5. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wspomagających zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzanych przez Gminę Tuchomie,
  6. wprowadzenia do WPF projektów o środki unijne RPO.3.1. „ Edukacja przedszkolna” oraz RPO.5.3. „Opieka nad dziećmi do lat 3”,
  7. ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach   przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchomie,
  8. zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół oraz określenia ich obwodów,
  9. zmiany uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokości stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom Gminy Tuchomie dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, mieszkaniowego oraz wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i doraźnych zastępstw jak również nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy,
  10. określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Tuchomie i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.
 3. Sprawy bieżące.
 4. Zamknięcie posiedzenia.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij