Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 30 październik 2015, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na VII sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 30 października 2015 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Planu Odnowy Miejscowości:
   1. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Masłowice Trzebiatkowskie na lata  2015-2020”
   2. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Masłowice Tuchomskie na lata 2015-2020”
   3. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Trzebiatkowa na lata 2015-2020” 
   4. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Tuchomie na lata 2015-2020”
   5. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Tuchomko na lata 2015-2020”
   6. zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zagony na lata 2015-2020” 
  2. podatki i opłaty lokalne na 2016 rok:
   1. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie
   2. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   3. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie
   4. określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
  3. zmian w budżecie Gminy Tuchomie na rok 2015
  4. zmian wieloletniej prognozy finansowej
Przerwa
 1. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego
 2. wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Bytowie
 3. zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchomie
 4. zmian w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 5. ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych gminy Tuchomie
 6. uchwalenia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Tuchomie na lata 2015-2020”
 7. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016
 8. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dla POLKOMTEL S.A z siedzibą w Warszawie na okres powyżej 3 lat
 9. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości (działka nr 273/4 położona przy ulicy Kasztanowej w Kramarzynach
 1. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2015 roku
 2. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych
 3. Zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 5. Wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij