Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 grudzień 2015, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na VIII sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2015 roku o godzinie 12:00 
w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.


Część I w Urzędzie Gminy w Tuchomiu.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. Uchwał budżetowych;
   1. uchwalenie budżetu gminy Tuchomie na 2016 rok
   2. przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2027
   3. przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016
   4. zmiany w budżecie Gminy Tuchomie na rok 2015 i wieloletniej prognozie finansowej
  2. Uchwał podatkowych:
   1. zmiana uchwały Nr VII/64/2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30.10.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie
   2. zmiana uchwały Nr VII/65/2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30.10.2015 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
   3. zmiana uchwały Nr VII/67/2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30.10.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego
  3. Uchwał dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi:
   1. ustalenie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla  nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
   2. określenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
   3. zmiana w uchwale w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
   4. zmiana w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Przerwa
 1. Uchwał dotyczących gospodarki nieruchomościami:
  1. przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 8/14 w obrębie geodezyjnym Tuchomie
  2. przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy- działka nr 375/9 położona w Kramarzynach
  3. wyrażenie zgody na zbycie udziału Gminy Tuchomie w nieruchomości zabudowanej-działka nr 159/5 położona w Tuchomku 
 2. Zmian w statucie Gminy Tuchomie
 3. Nadania nazwy ulicy w miejscowości Tuchomie
 4. Ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tuchomie dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 5. Zawarcia porozumienia z Gminą Czarna Dąbrówka, Gminą Parchowo oraz Gminą Studzienice dotyczącego partnerstwa w ubieganiu się o środki z RPO – Poddziałanie 10.2.1
 6. Zawarcia porozumienia z Akademią Pomorską w Słupsku dotyczącego partnerstwa w ubieganiu się o środki z RPO – Poddziałanie 3.2.1
 7. Przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzania w wodę
 8. Przedstawienia planów pracy komisji stałych na 2016 rok
 1. Przedstawienie sprawozdań z planu pracy komisji za 2015 rok
 2. Informacja o stanie oświaty
 3. Zapytania radnych.
 4. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 5. Wnioski i informacje.
 6. Zamknięcie obrad.
 
Część II w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu.
Uroczyste podsumowanie roku 2015.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij