Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 marzec 2013, 12:00
Miejsce: Gmina Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na XVI sesję VI kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 22 marca 2013r. o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20

Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Wyznaczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu jako właściwego do realizacji zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
 7. Przyjęcie 3 – letniego gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Tuchomie.
 8. Ogłoszenie jednolitego tekstu Statutu Gminy Tuchomie.
 9. Wprowadzenie zmiany do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania  Narkomanii na rok 2013.
 10. Zmiany w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2013 i Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2019.
 11. Rozpatrzenie zaciągnięcia kredytów.
 12. Wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.                                     
Przerwa
 1. Przystąpienie Gminy Tuchomie do partnerstwa na rzecz realizacji projektu „ Angielski na minutę” .
 2. Zawarcie porozumienia o udzielenie pomocy rzeczowej z Powiatem Bytowskim.
 3. Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchomie w 2013 roku.
 4. Zatwierdzenie taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 5. Wprowadzenie zmian w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tuchomie.
 6. Wprowadzenie zmian w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 7. Sprzedaż działki gminnej.
 8. Przedstawienie sprawozdania z realizacji wieloletniego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2012.
 9. Zapytania radnych.
 10. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 11. Wnioski i informacje.
 12. Zamknięcie obrad
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij