Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 6 listopad 2018, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na XXIV sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 6 listopada 2018 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.
 
Część I w Urzędzie Gminy w Tuchomiu.
 
Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
 2. przyjęcia statutu gminnego żłobka w Tuchomiu
 3. aktualizacji Planów Odnowy Miejscowości
 4. zmian w statutach sołectw
 5. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie
 6. zmiany uchwały Nr XXIII/295/2018 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie
 7. zmiany uchwały Nr XXIII/296/2018 rady Gminy Tuchomie z dnia 28 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 8. zmian w budżecie Gminy Tuchomie na rok 2018
 9. przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tuchomie w roku szkolnym   2017/2018
8. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych
9. Przedstawienie sprawozdań z planu pracy komisji za 2018 rok
10. Podsumowanie kadencji Rady Gminy Tuchomie.
11. Zapytania radnych.
12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
13. Wnioski i informacje.
14. Zamknięcie obrad.
 
Część II w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu – podsumowanie kadencji Rady Gminy Tuchomie.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij