Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 10 wrzesień 2013, 12:30
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na XVIII sesję VI kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 10 września 2013 roku o godzinie 1230 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.
 
   Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Zaliczenie dróg do kategorii dróg gminnych.
 7. Informacja z realizacji budżetu za I półrocze 2013 roku.
 8. Zmiany w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej.
 9. Gospodarka nieruchomościami:
 1. Zmiana uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata.
 2. Zmiana uchwały w sprawie określenia zasad zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania i najmu na okres dłuższy niż 3 lata.
 3. Zmiana wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchomie.
 4. Sprzedaż nieruchomości gminnych (w zał. projekt uchwały).
 1. Zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchomie.
 2. Wyrażenie woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.
Przerwa
 1. Wyrażenie zgody na wzięcie w użyczenie części nieruchomości od Skarbu Państwa – Starosty Bytowskiego stanowiących zatoki autobusowe.
 2. Przystąpienie do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tuchomie na lata 2014 -2020.
 3. Zawarcie porozumienia w sprawie współdziałania w realizacji zadań z zakresu edukacji publicznej.
 4. Określenie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów.
 5. Wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Tuchomie do realizacji projektu pn. „RENERG – klaster na rzecz regionów niezależnych energetycznie”.
 6. Zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 8. Wnioski i informacje.
 9. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij