Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 9 grudzień 2016, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na XIII sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 9 grudnia 2016 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.


Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Informacja ODR na temat programu ograniczenia emisji CO2.
 7. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2017-2027,
  2. uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na 2017 rok,
  3. zmian w budżecie Gminy Tuchomie na rok 2016,
  4. wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Tuchomie Umowy o partnerstwie z Gminami: Miastko, Kępice, Lipnica, Trzebielino w sprawie utworzenia partnerstwa gmin pn. "Miastecki Klaster Energii”,
  5. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Tuchomie, Borzytuchom, Bytów, Czarna Dąbrówka, Kołczygłowy, Lipnica, Miastko, Parchowo, Studzienice, Trzebielino a Powiatem Bytowskim dotyczącego partnerstwa w ubieganiu się o środki z RPO- Działanie 11.1 „Ograniczenie zagrożeń naturalnych”,
  6. zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Tuchomie, a gminami będącymi wspólnikami Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Sierznie Sp. z o.o. dotyczącego partnerstwa w ubieganiu się o środki z RPO – działanie 11.2 „Gospodarka odpadami”,
  7. zmiany  Uchwały Nr XII/136/2016 Rady Gminy Tuchomie z dnia 13 października 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
  8. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie,
  9. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tuchomie dla niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania,
  10. zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę,
  11. uchwalenia regulaminu odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tuchomie,
  12. uchwalenia regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Tuchomie,
  13. uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” na lata 2016-2020,
  14. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017,
  15. zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Tuchomie,
  16. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchomie,
  17. zmiany uchwały Nr XIV/163/2012 Rady Gminy Tuchomie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału Gminy Tuchomie na stałe obwody głosowania,
  18. zmiany przebiegu drogi gminnej nr 182049G,
  19. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego,
  20. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie na 2017 rok oraz przedstawienie planów pracy komisji stałych na 2017 rok.
 8. Przedstawienie sprawozdań z planu pracy komisji za 2016 rok.
 9. Informacja o stanie oświaty.
 10. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych.
 11. Zapytania radnych.
 12. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 13. Wnioski i informacje.
 14. Zamknięcie obrad.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij