Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 30 wrzesień 2020, 10:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zawiadamiam o zwołaniu XI sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 30 września (środa) 2020 roku o godzinie 10:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.   

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2020
 2. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2020-2028
 3. zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tuchomie
 4. zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finasowanie zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
 5. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na finasowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Tuchomie
 6. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na okres do 15 lat - lokal w budynku GOK w Tuchomiu
 7. wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości na okres do 15 lat  - lokal w budynku Urzędu Gminy w Tuchomiu
 8. określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Tuchomie, w roku szkolnym 2020/2021
PRZERWA
 1. zmian w uchwale Nr X/129/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Tuchomie
 2. zmian w uchwale Nr X/130/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 3. zmian w uchwale Nr X/122/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg
 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Tuchomie - działek nr 505/5 i 505/6 położonych w obrębie geodezyjnym Tuchomie
 5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchomie z zasobu Skarbu Państwa
 6. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej
 7. wrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 1. Informacja o realizacji budżetu za I półrocze 2020 roku
 2. Informacja o sprawozdaniu z Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019
 3. Informacja o sprawozdaniu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tuchomie na lata 2017-2020 za rok 2019
 4. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
 5. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij