Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 20 lipiec 2018, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na XXII sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 20 lipca 2018 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych oraz określenia zasad usytuowania miejsc  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych, (w zał. projekt uchwały);
 2. odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych oraz wprowadzenia w określonych miejscach publicznych odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Tuchomie (w zał. projekt uchwały);
 3. wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tuchomie na lata 2018-2027 (w zał. projekt  uchwały);
 4. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2018 (w zał. projekt  uchwały);
 5. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań- wymiana pieca CO w budynku szkolnym wraz z lokalami mieszkalnymi w Trzebiatkowej (w zał. projekt  uchwały);
 6. zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – wymiana studni rewizyjnych kanalizacyjnych (w zał. projekt  uchwały);
 7. wyrażenia zgody na wprowadzenie należności pieniężnych Gminy Tuchomie do Rejestru Należności Publicznoprawnych oraz określenia rodzaju należności pieniężnych, których dane są przekazywane do Rejestru Należności Publicznoprawnych (w zał. projekt  uchwały);
 8. utworzenia Tuchomskiej Rady Seniorów (w zał. projekt  uchwały);
 9. przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Tuchomie na lata 2018-2020 (w zał. projekt  uchwały);
PRZERWA
 1. uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchomie (w zał. projekt uchwały);
 2. zmian w statucie Gminy Tuchomie (w zał. projekt uchwały);
 3. ustalenia wynagrodzenia Wójta (w zał. projekt uchwały);
 4. zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Modrzejewo (w zał. projekt uchwały);
 5. zarządzenia wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Tągowie (w zał. projekt uchwały);
 6. zmiany uchwały Nr XV/192/2017 Rady Gminy Tuchomie z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia diet i zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów Gminy Tuchomie (w zał. projekt uchwały);
 7. wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dla POLKOMTEL S.A. z siedzibą w  Warszawie na okres powyżej 3 lat (w zał. projekt uchwały);
 8. wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej na nieruchomości stanowiącej własność gminy (w zał. projekt uchwały).
 1. Zapytania radnych.
 2. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 3. Wnioski i informacje.
 4. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij