Oficjalny portal Gminy Tuchomie - Wersja kontrastowa serwisu

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 20 maj 2022
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Tuchomiu  ogłasza konkurs na realizację zadania :
Prowadzenie oddziaływań i/lub realizacja programów/ działań z zakresu promocji zdrowia i aktywności fizycznej, z wykorzystaniem strategii profilaktycznych, skierowanych w szczególności do dzieci i młodzieży oraz rodziców, w tym grup/ osób prezentujących zachowania problemowe/ryzykowne .
Cel konkursu:
 1. Poszerzenie wiedzy społeczności lokalnej ukierunkowanej na profilaktykę uzależnień.
 2. Stwarzanie możliwości spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży .
 3. Stwarzanie warunków i zwiększenie dostępności do wyrównywania szans dzieci i młodzieży dotkniętych/ zagrożonych problemem uzależnienia, przemocy domowej.
Zasady uczestnictwa:
 • Konkurs ma charakter gminny.
 • Termin składania wniosków do 01.06.2022r. ,do godz. 15:00
 • Realizacja do 15.12.2022r.
 • Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych na potrzeby konkursu, ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).
Wzory ofert( w załączniku) oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Tuchomiu pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem: 59 821 50 53.

Zasady przyznawania dotacji
 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jeżeli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem i których działaniem jest Gmina Tuchomie.
 2. Zlecanie realizacji zadań publicznych ma formę wspierania wykonania zadania publicznego tj. z udziałem dotacji na częściowe dofinansowanie jego realizacji.
 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy wraz z obowiązkiem rozliczenia się po zrealizowaniu zadania.
 4. Formularz oferty zgodny ze wzorem zawartym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018r. poz. 2057).
Do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
 • aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji (wyciąg z KRS) lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 •  aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu - w przypadku organizacji pozarządowej.
Każdy podmiot składa jeden komplet powyższych dokumentów, bez względu na ilość składanych ofert.
 1. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 2. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 100% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.
 3. Podmioty, które pozyskały partnerów do realizacji przedłożonego projektu zobowiązane są dołączyć kopię porozumienia partnerskiego.
 4. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość kosztów przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania korekty kosztorysu. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 5. Koszty związane z wyżywieniem podczas realizacji zadania nie mogą przekroczyć 50% kosztów całkowitych zadania.
 6. Dotacje nie mogą być udzielane na:
1) przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu Gminy lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych,
2) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć,
3) zobowiązania powstałe przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji,
4) budowę, nabycie lub dzierżawę budynków, lokali, gruntów,
5) prace remontowo-budowlane,
6) zadania inwestycyjne,
7) udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym,
8) działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
9) podatki, cła, opłaty skarbowe, leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów.
 1. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Kierownikiem GOPS, a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 2. Pozostałe zasady przyznawania środków finansowych regulują przepisy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz inne przepisy prawa.
Warunki realizacji zadania:
 1. Zadanie winno być wykonane w terminie wskazanym w ofercie jednak nie później niż do dnia 15.12.2022 roku.
 2. Zadanie winno być realizowane w taki sposób, by w maksymalnym stopniu podmiotami działań byli mieszkańcy gminy Tuchomie.
 3. Zadanie winno być zrealizowane z najwyższą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz w umowie.
Termin i warunki składania ofert:
 1. Oferty na realizację wymienionych zadań wraz z załącznikami należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.06.2022 r. do godz. 15.00 w formie pisemnej na obowiązującym formularzu w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa organizacji pozarządowej, adres) z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert GKRPA 2022" w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu przy ul. Jana III Sobieskiego 16, pokój nr 13, 12, w godzinach pracy GOPS.
 2. Formularze ofert dostępne są na stronie internetowej www.tuchomie.pl oraz w siedzibie GOPS.
 3. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie - powinny złożyć każdą ofertę odrębnie.
 4. Oferty, które nie zostały podpisane, są niezgodne z obowiązującym wzorem, złożone po terminie (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy w Tuchomiu), nie będą rozpatrywane.
 5. Dopuszcza się możliwość poprawienia oferty w przypadku błędów rachunkowych bądź jej uzupełnienia w przypadku braku następujących załączników:
 •  aktualnego odpisu z rejestru lub wyciągu z ewidencji,
 • aktualnego dokumentu określającego cel i zadania podmiotu.
Termin, tryb i kryteria wyboru ofert:
 1. Oceny formalnej składanych ofert dokona pracownik merytoryczny, który następnie przekaże je członkom GKRPA w Tuchomiu.
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w oparciu o art. 15 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz w oparciu o następujące kryteria:
1) zawartość merytoryczną projektu,
2) możliwość realizacji zadania przez oferenta, doświadczenie w organizacji tego typu zadań, zasoby rzeczowe i osobowe, w tym kwalifikacje realizatorów,
3) zasadność i rzetelność określenia kosztów projektu – przejrzystość kalkulacji kosztów realizacji zadania w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania, szczególnie w części, która ma być finansowana z dotacji
4) rzetelność i doświadczenie podmiotu – analiza i ocena realizacji zadań zleconych oferentowi w poprzednim okresie, w tym terminowość i jakość rozliczenia otrzymanych dotacji,
5) dostępność planowanego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy Tuchomie,
6) liczba odbiorców projektu.
 1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmują członkowie GKRPA Tuchomie. Poszczególnym podmiotom może być przyznana więcej niż jedna dotacja.
 2. Decyzja GKRPAw sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji jest ostateczna i nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Wyniki konkursu: wykaz podmiotów, wysokość przyznanej dotacji i cel, zostaną zamieszczone niezwłocznie na tablicy ogłoszeń w GOPS w Tuchomiu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Tuchomie pod adresem: www.tuchomie.pl .
 4. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się w terminie nieprzekraczającym 02.06.2022 r.
Informacje uzupełnijące:

Wzory ofert( w załączniku) oraz dodatkowe wyjaśnienia na temat konkursu można uzyskać w siedzibie Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Tuchomiu pokój nr 13 lub telefonicznie pod numerem: 59 821 50 53.

Wszystkim uczestnikom życzymy twórczych pomysłów i sukcesów w konkursie.


 

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij