Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 11 marzec 2016, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na IX sesję VII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 11 marca 2016 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o złożonych interpelacjach i  udzielonych na nie odpowiedziach.
 5. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 6. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcie Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego w Gminie Tuchomie
  2. herbu Gminy Tuchomie oraz zmian w statucie Gminy Tuchomie
  3. zmiany uchwały Nr XXIV/295/2014 Rady Gminy Tuchomie z dnia 12 września 2014r., w sprawie ustalenia dodatkowych nazw miejscowości w Gminie Tuchomie w języku kaszubskim
  4. przyjęcie „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchomie w roku 2016”
  5. zmian w budżecie Gminy Tuchomie na rok 2016
  6. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2016 – 2027
  7. zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
  8. zmiany uchwały Nr XVII/204/2013 Rady Gminy Tuchomie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Powiatu Bytowskiego
Przerwa
 1. ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Tuchomie dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania
 2. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli wspomagających zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzanych przez Gminę Tuchomie
 3. ustalenia opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach   przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Tuchomie
 4. określenia kryteriów obowiązujących w postepowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do szkół podstawowych i gimnazjalnych prowadzonych przez Gminę Tuchomie i określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium
 5. wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego
 6. wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Tuchomie do partnerstwa dla wspólnej realizacji projektu pn. „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi”
 7. przyjęcia zmiany w „Planie Odnowy Miejscowości Tuchomie na lata 2015-2020”
 8. zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Tuchomie
 9. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy, działka nr 106 położona w miejscowości Ciemno
 10. przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka  nr 85 położona w miejscowości Zagony
 11. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości - działka nr 369/2 położona w miejscowości Kramarzyny
 12. zmiany uchwały nr VIII/94/2015 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału Gminy Tuchomie  w nieruchomości zabudowanej
 1. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015” za rok 2015.
 2. Zapytania radnych.
 3. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 4. Wnioski i informacje.
 5. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij