Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 28 grudzień 2018, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zapraszam na II sesję VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2018 roku o godzinie 1200 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.
 
Część I w Urzędzie Gminy w Tuchomiu.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2019-2027
 2. uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na 2019 rok
 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 
 4. ustanowienia „Wieloletniego Programu Osłonowego Gminy Tuchomie w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży” na lata 2019-2023
 5. podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 6. określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
 7. zarządzenia wyborów sołtysów oraz rad sołeckich
 8. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2018
 9. zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej
 10. zmiany uchwały nr XXIV/305/2018 Rady Gminy Tuchomie z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tuchomie oraz nadania mu statutu
 11. zmiany uchwały nr XXIV/304/2018 Rady Gminy Tuchomie z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji służących gospodarce wodnej oraz sposobu jej rozliczania
 12. rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Tuchomiu 
 13. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie na 2019 rok oraz przedstawienie planów pracy komisji stałych na 2019 rok
 1. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
 2. Zamknięcie obrad.
Część II w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu.
 • Uroczyste podsumowanie roku 2018,
 • występy artystyczne,
 • wspólny obiad.

Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij