Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 28 luty 2020, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zawiadamiam o zwołaniu IX sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany Uchwały Nr VII/86/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 22 listopada 2019 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ostawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
  2. warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Tuchomiu
  3. podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  4. podjęcia przez Gminę Tuchomie współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz zwiększenia dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w szczególności świadczonych w lokalnej społeczności w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
  5. zawarcia porozumienia z Gminą Studzienice dotyczącego partnerstwa w ubieganiu się o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – Działanie 5.3 Opieka nad dziećmi do lat 3
  6. przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuchomie w roku 2020”
  7. zmiany Uchwały Nr VIII/94/2019 Rady Gminy Tuchomie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na 2020 rok
  8. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2020 (w załączeniu projekt uchwały);
  9. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2020-2028
  10. rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu
  11. uchylenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru gminy Tuchomie – wsi Tuchomie w części dotyczącej działek nr 285/6, 285/8, 285/9, 285/10, 395 i części działki nr 756 położonych w Tuchomiu
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za rok 2019
 7. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
 8. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij