Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Herb gminy
Przedstawia rycerza w posrebrzanej zbroi w pozycji stojącej. W prawej ręce trzyma miecz, w lewej tarczę mającą kształt zbliżony do trójkąta. Na głowie ma hełm zakończony małym krzyżykiem. Cała postać uwieczniona jest na tarczy, której połowa lewa jest zielona, a prawa niebieska. Barwa zielona oznacza roślinność natomiast niebieska wodę i powietrze.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 listopad 2019, 12:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Uprzejmie zawiadamiamy o zwołaniu VII sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 22 listopada 2019 roku o godzinie 12:00 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
  1. ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie
  2. ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  3. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie
  4. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2019
  5. zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2019-2027
  6. zaciągnięcia w roku 2019 i 2020 pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie operacji w ramach EFRROW inwestycji „Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Tuchomie”
  7. przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Tuchomie
  8. zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchomie
  9. przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020
  10. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Tuchomiu, wchodzącego w skład Zespołu Szkół w Tuchomiu
  11. stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum w Kramarzynach
  12. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchomie
  13. wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Tuchomie
  14. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy – działka nr 314 w Modrzejewie
  15. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy – działka nr 61/5 w Masłowicach Trzebiatkowskich
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tuchomie w roku szkolnym 2018/2019
 7. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych
 8. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
 9. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij