Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 30 listopad 2021, 11:00
Miejsce: UG Tuchomie
Informujemy o zwołaniu XVII sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 30 listopada (wtorek) 2021 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022
 2. obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Tuchomie
 3. zmiany uchwały Nr XVI/198/2021 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 września 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie
 4. poboru podatków i opłat w drodze inkasa
 5. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2021
 6. ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tuchomie
 7. ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
 8. zmiany w uchwale Nr XII/150/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 12 listopada 2020 roku w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Tuchomie oraz zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym
PRZERWA
 1. zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych
 2. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka nr 314 w Modrzejewie
 3. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka nr 341/6 w Trzebiatkowej
 4. wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy - działka nr 40 w Kramarzynach
 5. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej - działka nr 218/5 w Tągowiu
 6. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej - działka nr 218/7 w Tągowiu
 7. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej - działka nr 218/11 w Tągowiu
 8. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej - działka nr 219/1 w Tągowiu
 1. Informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych
 2. Informacja o opinii dotyczącej potrzeb Sądu Rejonowego w Bytowie w zakresie  wykonywania prac przez skazanych
 3. Informacja o sprawozdaniu z realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tuchomie za rok 2020
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tuchomie w roku szkolnym 2020/2021
 5. Wnioski, oświadczenia radnych.
 6. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij