Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 10 czerwiec 2021, 10:00
Informujemy o zwołaniu XV sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Tuchomie za rok 2020:
 1. debata i rozpatrzenie raportu o stanie gminy
 2. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Tuchomie wotum zaufania
 1. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Tuchomie za rok 2020
 2. absolutorium dla Wójta Gminy Tuchomie z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
 3. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2021
 4. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2021-2028
Przerwa
 1. przyjęcia procedur opracowania Strategii Rozwoju Gminy Tuchomie na lata 2021-2030
 2. zwolnienia z opłaty i zwrotu części opłaty pobranej za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, należnej w roku 2021, przedsiębiorców prowadzących punkty sprzedaży na terenie Gminy Tuchomie
 3. ustalenia wysokości opłaty za świadczenia w Gminnym Żłobku w Tuchomiu
 4. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 288/2 w obrębie geodezyjnym Trzebiatkowa
 5. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości przez Gminę Tuchomie    z zasobu Skarbu Państwa
 6. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości
 7. zmiany uchwały nr XI/144/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 30 września 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej
 1. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 za rok 2020
 2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2020
 3. Sprawozdanie z Gminnego Programu Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020
 4. Informacja o Ocenie Zasobów Pomocy Społecznej za 2020 rok
 5. Wnioski, oświadczenia radnych.
 6. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij