Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Dominum tuchomskie
W Skład tuchomskiego klucza dóbr rycerskich (dominium), czyli zespołu kilku wsi, początkowo wchodziły Tuchomie, Tuchomko i Borzytuchom. Pierwszy raz zostały one wymienione w 1315 r. jako „trzy wsie o nazwie Tuchom" („tres villas nuncupatas Tuchom"). W tym bowiem roku margrabia brandenburski, Waldemar, wystawił przywilej synom Wawrzyńca potwierdzający ich majątek ziemski. „Trzy Tuchomia" przypadły w udziale Chocimirowi, który w kolejnych latach dążył do jak najpełniejszego zagospodarowania swojej posiadłości.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 14 kwiecień 2022, 11:00
Miejsce: Urząd Gminy Tuchomie
Informujemy o zwołaniu XXI sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 14 kwietnia (czwartek) 2022 roku o godzinie 1100 w Urzędzie Gminy w Tuchomiu w sali nr 20.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:

1) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022 (w zał. projekt uchwały);
2) przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Tuchomie na lata 2022-2024 (w zał. projekt uchwały);
3) zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2022 (w zał. projekt uchwały);
4) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2022-2029 (w zał. projekt uchwały);
5) zakresu pomocy świadczonej przez Gminę Tuchomie na rzecz obywateli Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (w zał. projekt uchwały);
6) zmiany uchwały Nr X/122/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 24 czerwca 2020 r., w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg (w zał. projekt uchwały);
7) wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Tuchomie (w zał. projekt uchwały);
8) wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia tego handlu (w zał. projekt uchwały);
PRZERWA
9) ustalenia zasad odpłatnego przejmowania przez Gminę Tuchomie urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych od osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które te urządzenia wybudowały z własnych środków (w zał. projekt uchwały);
10) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 272/16 położonej w obrębie ewidencyjnym Tuchomie, gmina Tuchomie (w zał. projekt uchwały);
11) wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa własności nieruchomości gruntowej od osoby fizycznej – działka nr 597/1 w Tuchomiu (w zał. projekt uchwały);
12) wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy – działka nr 341/5 i 341/6 w Trzebiatkowej (w zał. projekt uchwały);
13) odmowy stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego (w zał. projekt uchwały).

6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Tuchomie za rok 2021 (w zał. sprawozdanie).
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny za rok 2021 ( w zał. sprawozdanie).
8. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Tuchomie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021 za rok 2021 (w zał. sprawozdanie).
9. Wnioski, oświadczenia radnych oraz zapytania sołtysów.
10. Zamknięcie obrad.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij