Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Aktualności


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 15 maj 2014
Gmina Tuchomie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przystąpiła do realizacji Projektu pn.: „Społeczeństwo informacyjne – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion w Gminie Tuchomie – III etap”
Projekt skierowany jest do osób spełniających następujące warunki:
 1. posiadanie miejsca zamieszkania na terenie Gminy Tuchomie w zasięgu dostępu do Internetu, oferowanego przez operatorów świadczących usługi dostępu do Internetu.
 2. nie posiadanie komputera i dostępu do Internetu.
 3. zobowiązanie się do stosowania zasad określonych w Regulaminie.
 4. kwalifikowanie się do co najmniej jednej z następujących grup docelowych:
 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej (obecnie to kwota 456 zł na osobę).
 • Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych (obecnie jest to kwota 539 zł na osobę).
 • Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
 • Osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym.
 • Rodziny zastępcze.
 • Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice.
 • Osoby z grupy 50+, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń emerytalno-rentowych ogłaszanych komunikatem w Monitorze Polskim przez Prezesa ZUS (obecnie to kwota 844,45 zł).
 • Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce, z rodzin w których przeciętny miesięczny dochód opodatkowany na osobę w rodzinie, z roku poprzedzającego rok udziału w projekcie był niższy, niż ostatni aktualny roczny wskaźnik (za rok 2012 wynosi 1270,28 zł).
 
Projekt zakłada wyposażenie w sprzęt komputerowy i dostarczenie Internetu do 45 gospodarstw domowych, Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kramarzynach, Centrum Międzynarodowych Spotkań i Gminnego Centrum Informacyjnego.
 
Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
 
Szczegóły oraz dokumenty do rekrutacji dostępne są w Biurze Projektu:
Gmina Tuchomie, ul. Jana III Sobieskiego 16, pok. 11; pod nr tel. 59 821 50 47; na stronie internetowej: www.tuchomie.pl
 
Formularze należy składać do 06.06.2013 r.

Pliki do pobrania:
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij