Oficjalny portal Gminy Tuchomie

Urząd Gminy
w Tuchomiu

Menu główne


Narzędzia

Menu lewe

Czy wiesz, że ...
Chocimir z Tuchomia
Według przekazów źródłowych, w średniowieczu Tuchomie stanowiło „stolicę” osobnego terytorium, którego panem (właścicielem) był możny rycerz Chocimir. Żyjący w pierwszej połowie XIV w. Chocimir, w literaturze historycznej zwany też Chocimierzem lub Kazimierzem z Tuchomia, pochodził z możnego, najpotężniejszego na przełomie XIII i XIV w. pomorskiego rodu Święców. Rodzina ta wywodziła się z okolic Słupska w których posiadała wsie Krępa, Lubuń i Kobylnica oraz nieużytki, na których w XIV w. powstało Łosino.

Kalendarz wydarzeń


Powiększ tekst Zmniejsz tekst Powrót Drukuj
Data: 22 grudzień 2020
Miejsce: online
Informujemy o XIII sesji VIII kadencji Rady Gminy Tuchomie, która odbędzie się w dniu 22 grudnia 2020 roku (wtorek) o godzinie 1200, w trybie zdalnym.
 
 Proponowany porządek obrad:
 
 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie obecności.
 2. Przyjęcie i rozpatrzenie wniosków dotyczących zmiany porządku obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad.
 4. Informacja Wójta o pracy między sesjami.
 5. Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach:
 1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuchomie na lata 2021-2028
 2. uchwalenia budżetu gminy Tuchomie na 2021 rok
 3. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021
 4. zmian w Budżecie Gminy Tuchomie na rok 2020
 5. zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tuchomiu
 6. zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tuchomie na 2021 rok
 7. zmiany Uchwały nr XII/147/2020 Rady Gminy Tuchomie z dnia 12 listopada
  2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, opłaty od posiadania psów oraz opłaty targowej na terenie Gminy Tuchomie 
 1. Przedstawienie sprawozdań z realizacji planów pracy komisji
 2. Przedstawienie planów pracy komisji stałych na 2021 rok 
 1. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Tuchomie w roku szkolnym 2019/2020
 2. Wnioski, oświadczenia radnych.
 3. Podsumowanie roku 2020, życzenia.
 4. Zamknięcie obrad.
 
Działając na podstawie art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.), zarządziłem przeprowadzenie posiedzenia sesji Rady Gminy Tuchomie w trybie zdalnym z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość,
za pośrednictwem systemu do prowadzenia wideokonferencji.
Powrót

Do góry


Stopka

design by fast4net

Zamknij